Familjebehandling

Familjebehandling är ett samlingsbegrepp, som innefattar det stöd, som familjen behöver för att hitta ett nytt sätt att relatera till varandra. Jag ser familjen som en utgångspunkt att hämta kraft ifrån och att föräldrar har egna resurser och förmågor, som ibland behöver stärkas med hjälp av olika verktyg och strategier. Det kan handla om att ge föräldrarna verktyg att möta barnens känslomässiga behov eller att utifrån föräldrarnas förutsättningar arbeta med strategier i hur man leder sina barn, te x via föräldrautbildningar eller samspelsövningar.

Socialtjänsten kan anlita mig som familjebehandlare där jag bistår med stöd i ovanstående. Då är det socialtjänsten tillsammans med familjen och mig bestämmer hur uppdraget ska se ut. En del av insatsen kan vara hembesök eller besök i skolan och målet är ta fram en gemensam plan för hur familjen ska få vardagen/samspelet att fungera. Det kan handla om att sätta gränser för sitt barn eller att tillsammans skapa goda stunder.

Utredning

Jag kan även bistå med utredningar på uppdrag av socialtjänsten där jag utreder barnens behov och föräldrarnas förmåga samt samspelet mellan barn och föräldrar enlig BBIC (Barns behov i Centrum)

ADHD –Asperger-Autism

Min erfarenhet är att det ställer extra stora krav på föräldrarna att vara just förälder när man har barn med ett problemskapande beteende, t ex barn med diagnoser. Man behöver utgå från barnens behov av stöd och förstå barnet funktionsnedsättning för att kunna stötta de vuxna i sitt förhållningssätt och bemötande av barnets svårigheter.

Jag har tidigare arbete som kurator inom Barnpsykiatrin och Habiliteringen och har stor erfarenhet av att samarbeta med de instanser som barnet befinner sig i med, fokus på att hjälpa föräldrarna och de vuxna att få till ett samarbete runt barnets behov och hitta fungerande lösningar för de problem som kan uppstå.

Telefon:
070-774 24 18

Mail:
thomas@2consult.se